LeioakoUdala

LANEKOAK EZ DIREN PRAKTIKAK BURUTZEKO ESKABIDE ORRIA

SOLICITUD PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS NO LABORALES


Eskabide honen xedea “UK GAZTEA BEKAK 2019” programan lanekoak ez diren praktikak burutzeko hautagaitza aurkeztea da.

Esta solicitud tiene la finalidad de formalizar la petición como candidato/a para la realización del programa de becas “UK GAZTEA BEKAK 2019”.

Hautagaiaren datuak
Datos de la persona solicitante

Izen-abizenak
Nombre y apellidos
NAN
DNI
Jaiotze data
Fecha de nacimiento
Telefonoa
Teléfono
Helbidea
Dirección
KP
CP
Udalerria
Municipio
Probintzia
Provincia
Posta elektronikoa
Correo electrónico
Formakuntza
(praktikaldia egiteko kontutan hartu beharrekoa)
Formación
(por la que quiere optar a la realización de las prácticas)

"UK GAZTEA BEKAK" programan parte hartzeko baldintzak
Declaro que cumplo los siguientes requisitos para participar en las "UK GAZTEA BEKAK"

Baldintza guzti horiek betetzen direla ziurtatzeko, ondokoa aurkezten du:
Para confirmar el cumplimiento de estos requisitos adjunta:

NAN
DNI
Lanbideren Curriculum Vitaea behar bezala eguneratuta
CV de Lanbide actualizado
Ikasketa-tituluaren fotokopia
Fotocopia del título académico
LEABD
DARDE
Lan-bizitza txostena behar bezala eguneratuta
Vida laboral actualizada
Errolda–agiria
(Leioaztarren kasuan salbu, azken hori ofizioz ziurtatuko baita)
Volante de empadronamiento
(excepto personas de Leioa, en cuyo caso se verificará de oficio)
Gazteen Berme Sisteman altan egotearen agiria, hala dagokionetan.
Documento acreditativo de alta en el Sistema de Garantía Juvenil, en su caso.

Halaber / Asimismo:


 Andrea/Jauna,  NAN zenbakidunak, eskabide orri honetan islatutako datuak eta aurkeztutako gainontzeko agiri guztiak ziurtatu eta egiazkotzen ditut, halaber, Behargitzaren bitartez Leioako Udalari eskatzen diot Lanekoak ez diren praktikak egiteko eskaera izapidetzea.

D./Dña.:  con D.N.I.  certifico la autenticidad y veracidad de todos los datos y de los documentos presentados y solicito al Ayuntamiento de Leioa a través de Behargintza la tramitación de la solicitud como candidato/a para la realización de prácticas no laborales.