LeioakoUdala

LANEKOAK EZ DIREN PRAKTIKAK EGITEKO HAUTAGAI ESKAERA

SOLICITUD DE CANDIDATOS/AS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS NO LABORALES


Eskabide honen xedea, enpresa bezala, “UK GAZTEA BEKAK 2019” programan parte hartzeko eskabidea gauzatzea da, bide batez, hautagai izan daitezkeenei, praktikaldian beteko luketen lanpostuaren baldintzen eta betebeharren berri ematea.

Esta solicitud tiene la finalidad de formalizar su petición como empresa interesada en participar en el programa de becas "UK GAZTEA BEKAK 2019" para la realización de prácticas no laborales, así como de informar a la persona candidata a realizar las prácticas de los detalles del posible puesto a ocupar.

Enpresaren datuak
Datos de la empresa / entidad

I.F.Z./ I.F.K.
C.I.F./ N.I.F.
Izena edo izen soziala
Nombre o razón social
Helbidea
Dirección
P.K.
C.P.
Udalerria
Municipio
Probintzia
Provincia
Posta elektronikoa
Correo electrónico
Telefonoa
Teléfono
Kontakturako persona
Persona de contacto

Lanekoak ez diren praktiken edukiak
Descripción del puesto de la práctica no laboral

Praktikaldia burutzeko Udalerria
Municipio del puesto de las prácticas no laborales
Postuaren izena
Nombre del puesto
Lanekoak ez diren praktiken edukien deskribapen zehatza
Descripción detallada del puesto

Hautagaiek derrigorrez bete beharreko baldintzak: / Requisitos imprescindibles de las personas candidatas:

 • Enplegurik gabe egotea eta Lanbiden lan-eskatzaile gisa agertzea.
  Desempleados/as inscritos/as en las oficinas de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.
 • 18-25 urte izatea praktikaldia hastean.
  Tener entre 18 y 25 años, al comienzo del periodo de prácticas.
 • Edo, 26-29 urte izatea praktikaldia hastean, betiere Gazteen Berme Sisteman altan emanda egotea.
  O tener entre 26 y 29 años al comienzo de periodo de prácticas, si está dado/a de alta en el Sistema de Garantía Juvenil.
 • Bizkaiko Foru Aldundiarekin batera “Gaztedi Uribe Kosta” hitzarmena sinatu duten udalerrietako batetan erroldatuta egotea (Barrika, Berango, Gorliz, Leioa, Lemoiz, Plentzia, Sopela, Urduliz).
  Estar empadronado/a en alguno de los municipios firmantes junto a Diputación Foral de Bizkaia del convenio “Gaztedi Uribe Kosta” (Barrika, Berango, Gorliz, Leioa, Lemoiz, Plentzia Sopela, Urduliz).
 • Lanbide-heziketako titulua izatea (erdi-mailako edo goi-mailakoa) edo goi-mailako titulazioa ikaskuntza artistikoetan edo kirol-arlokoetan izatea, edo unibertsitateko titulua edo profesionaltasun-ziurtagiria edukitzea.
  Tener titulación oficial universitaria, titulación de formación profesional, de grado medio o superior, titulación de grado superior en enseñanzas artísticas o deportivas o bien un Certificado de Profesionalidad.
 • Prestakuntzarekin lotura zuzena duten hiru hilabetetik gorako lan-esperientziarik ez edukitzea.
  No tener más de tres meses de experiencia laboral previa en puestos directamente relacionados con la formación cursada.
Bestelako baldintzak
Requisitos a valorar

Iraupena: 5 hilabete / Duración: 5 meses

Hasiera data: Hilabetearen 1. eguna  / Fecha de inicio: 1er día del mes

Bukaera data: Hilabetearen azken  / Fecha finalización: Último día del mes

Ordutegia: Astean 30 ordu  / Horario: 30 horas semanales

Beka: Guztira, 770 € (Bekadunak jasoko duen zenbatekoa + Gizarte Segurantzari dagokiona barne / Beca: 770 euros, repartidos en la aportación a la Seguridad Social más el líquido que percibe la persona becada.

Enpresa eskatzaileak eskaera orriarekin batera ondoko agiria aurkezten du 
La empresa solicitante adjunta a esta solicitud la siguiente documentación

I.F.K.
N.I.F.

Enpresa eskatzaileak ondoko baldintzak betetzen dituela ziurtatzen du / La empresa solicitante manifiesta que cumple todos y cada uno de los siguientes requisitos

Halaber / Asimismo:

 Andrea/Jauna,  NAN zenbakidunak, eskabide orri honetan aipatutako enpresaren izenean eta horren ordezkari gisa, bertan islatutako datuak eta aurkeztutako gainontzeko agiri guztiak ziurtatu eta egiazkotzen ditut. Halaber, Behargintzaren bitartez Leioako Udalari eskatutako profila betetzen duten hautagaiak aurkez diezazkidala eskatzen diot.

D./Dña.:  con D.N.I.  , en nombre y representación de la empresa cuyos datos figuran recogidos en el presente formulario, certifico la autenticidad y veracidad de todos los datos y de documento presentado, y solicito al Ayuntamiento de Leioa a través de Behargintza la presentación de personas que se ajusten al perfil solicitado.